Drevopanel

Cena obkladu: 24,90 /m2

Rozmery: 145 x 460mm

Hrúbka: 15 mm

Hrúbka: 25 mm

Balenie 15 mm: 1,05 m2/bal. (31 kg)

Balenie 25 mm: 0,80 m2/bal. (37 kg)