HDPE 100-RC

Charakteristika PE 100 potrubia pre vysoké namáhanie

PE100-RC jednovrstvé (typ 1 podľa PAS 1075) Jednovrstvové, homogénne potrubie Potrubie po celom priereze z materiálu PE100-RC čiernej farby. Potrubie je určené na uloženie v zeminách triedy R5, R6, F, S, G podľa ČSN 73 6133. Ďalej sa môže ukladať v kamenitej zemine za predpokladu obsypu zeminou triedy R5, R6, F, S, G. Potrubie plní svoju funkciu s poškodením hrúbky steny do max. 10%. Materiál PE100-RC zaručuje zvárateľnosť s materiálmi PE80 a PE100 na tupo i elektro spojkami.

Potrubie RC-TECH z materiálu PE100-RC dvojvrstvové (typ 2 podľa PAS 1075) Potrubie RC-TECH je určené na uloženie do otvorených výkopov bez pieskového obsypu, sanačná technológia a špeciálne uloženie potrubia. Dve neoddeliteľné spojené vrstvy zaručujú odolnosť proti mechanickému opotrebovaniu. Vonkajšia vrstva o hrúbke 10% hrúbky steny má odlišnú farbu (modrá, oranžová, hnedá) slúži na ľahkú identifikáciu povrchových defektov a vrypov hlbších ako 10% hrúbky steny. Vnútorná vrstva čiernej farby, ktorá má 90% hrúbky steny, je vyrobená rovnako ako vonkajšia vrstva z klasického materiálu PE100-RC.

Potrubie S-TRIO z materiálu PE100-RC trojvrstvové (typ 2 podľa PAS 1075) Potrubie PE je určené na ukladanie do otvoreného výkopu bez pieskového obsypu, sanačná technológia, špeciálne uloženia potrubia. Trojvrstvové neoddeliteľné prepojené potrubie zaručuje vysoké mechanické vlastnosti. Všetky typy rúr z PE100-RC sa vyznačujú vysokou náročnosťou skúšok kontroly materiálových vlastností, ktorá je rozhodujúca pre parametre životnosti potrubia stanovenou normou na max. 100 rokov. Základná vlastnosti PE100-RC oproti štandardnému PE-100 je zvýšená odolnosť materiálu proti pomalému šíreniu trhliny pri zachovaní dlhodobej tlakovej odolnosti PE100 a tým k dosiahnutiu vysokých úrovni dlhodobej odolnosti a životnosti hodnôt pevnosti v podmienkach zaťaženia. Pre zásyp všetkých rúr z materiálu PE100-RC môžeme použiť ľubovoľný hutni teľný výkopový materiál, na veľkosti a tvare zŕn nezáleží. Zásypový materiál nesmie obsahovať súčasti, ktoré by svojou hmotnosťou mohli byť príčinou stlačenia priemeru rúr a zníženiu prietoku. Rúry z materiálu PE100-RC sú vďaka vynikajúcim vlastnostiam materiálu vhodné pre náročné technológie ukladania a veľmi dobré pre bez výkopové technológie, riadené vŕtanie a pretlaky . Bez pieskové uloženie do výkopu, burstlining, pluhovanie.

Potrubie PE100-RC – Má znížené riziko zlyhania poškodenej rúry - Odolnosť bodového zaťaženia - Zvýšená odolnosť proti bodovej korózii za napätia - Robustná ochrana proti poškodeniu - Predĺžená životnosť - Zlepšená zvariteľnosť – Bez pieskové uloženie do výkopu - Vhodné pre bez výkopové technológie - Ľahké rozlíšenie rúr – farba pruhu podľa média - Čierna farba zvyšuje UV stabilitu pri skladovaní.

Potrubie RC-TECH / S-TRIO – Má znížené riziko zlyhania poškodenej rúry - Odolnosť bodového zaťaženia - Zvýšená odolnosť proti bodovej korózii za napätia - Predĺžená životnosť - Zlepšená zvariteľnosť - Robustná ochrana proti poškodeniu – Bez pieskové uloženie do výkopu - Vhodné pre bez výkopové technológie – Ľahká identifikácia pod zemou - Ľahké odlíšenie rúr – farba vonkajšej vrstvy podľa média - Umožňuje ľahkú identifikáciu povrchových defektov a vrypov hlbších ako 10 % hrúbky steny frézovanie, relining.

Potrubie PE100-RC (typ 1 podľa PAS 1075)Jednovrstvové, homogénne potrubie po celom priereze z materiálu PE100-RC čiernej farby. Potrubie je určené na uloženie v zeminách triedy zaťaženia R5, R6, F, S, G podľa ČSN 73 6133. Ďalej sa môže ukladať v kamenitej zemine za predpokladu obsypu zeminou triedy R5, R6, F, S, G. Potrubie plní svoju funkciu s poškodením hrúbky steny do max. 10%. Materiál PE100-RC zaručuje zvárateľnosť s materiálmi PE80 a PE100 na tupo aj elektro tvarovkami.

Potrubie RC-TECH z materiálu PE100-RC (typ 2 podľa PAS 1075)Potrubie RC-TECH je určené na položenie do otvorených výkopov bez pieskového obsypu, sanačné technológie a špeciálne položenie potrubia.. Dve neoddeliteľné spojené vrstvy zaručujú odolnosť proti mechanickému opotrebeniu. Vonkajšia vrstva o sile 10% hrúbky steny má odlišnú farbu (modrá, oranžová, hnedá) slúži k ľahkej identifikácie povrchových defektov a vrypov hlbších než 10% hrúbky steny. Vnútorná vrstva je čiernej farby, ktorá ma 90% sily steny, je vyrobená rovnako ako vonkajšia vrstva z klasického materiálu PE100-RC.

Potrubie S-TRIO z materiálu PE100-RC (typ 2 podľa PAS 1075)Potrubie PE je určené na ukladanie do otvoreného výkopu bez pieskového obsypu, sanačná technológia špeciálneho položenia potrubia. Trojvrstvové neoddeliteľné prepojené potrubie zaručuje vysoké mechanické vlastnosti.

Všetky typy rúr z PE100-RC sa vyznačujú vysokou náročnosťou skúšok kontroly materiálových vlastností, ktorá je rozhodujúca pre parametre životnosti potrubia stanovenou normou na max. 100 rokov. Základné vlastností PE100-RC oproti štandardnému PE-100 je zvýšená odolnosť materiálu proti pomalému šíreniu trhliny pri zachovaní dlhodobej tlakovej odolnosti PE100 a tým dosiahnutím vysokých úrovní dlhodobej odolnosti a životnosti hodnôt pevnosti v ťažkých podmienkach. Pre zásyp všetkých rúr z materiálu PE100-RC je možné použiť zásyp ľubovoľný výkopový materiál, na veľkosti a tvare zŕn nezáleží. Zásypovy materiál nesmie obsahovať súčasti, ktoré by svojou hmotnosťou mohli biť príčinou stlačenia priemeru rúr a tak zníženiu prietoku.

Rúry z materiálu PE100-RC sú vďaka vynikajúcim vlastnostiam materiálu vhodné pre náročné úložné technológie, v rátane bez výkopových: technológii

bez pieskové uloženie do výkopu, burstlining, pluhovanie, riadené vŕtanie, pretlaky, frézovanie, relining.

Výhody Potrubia PE100-RC

 • Znížené riziko poškodenia rúry
 • Odolnosť bodového zaťaženia
 • Zvýšená odolnosť proti bodové korózii za napätie
 • Robustná ochrana proti poškodeniu
 • Predĺžená životnosť
 • Zlepšená zvárateľnosť
 • Bez pieskové uloženie do výkopu
 • Vhodné pre bez výkopové technológie
 • Ľahké rozlíšenie rúr – farba pruhov podľa média
 • Čierna farba zvyšujúca UV stabilitu pri skladovaní

Výhody Potrubia RC-TECH/S-TRIO

 • Znížené riziko poškodenia rúry
 • Odolnosť bodového zaťaženia
 • Zvýšená odolnosť proti bodovej korózii za napätie
 • Predĺžená životnosť
 • Zlepšená zvárateľnosť
 • Robustná ochrana proti poškodeniu
 • Bez pieskové uloženie do výkopu
 • Vhodné pre bez výkopové technológie
 • Ľahké rozlíšenie pod zemí
 • Ľahké rozlíšenie rúr – farba vonkajšej vrstvy podľa média
 • Umožňuje ľahkú identifikáciu povrchových defektov a vrypov hlbších než 10% hrúbky steny