Robust Pipe

Robust Pipe

…predstavte si rúru, ktorá znáša hrubšie zaobchádzanie a nepoškodí sa pri doprave či nešetrnej manipulácii. Rúru, ktorú môžete položiť takmer do akéhokoľvek výkopu, pričom nemusíte odvážať vykopanú zeminu na (platenú) skládku a navážať inú zeminu či kupovaný piesok - rúru je možné zasypať zeminou z výkopu. Nie je nutné počítať s technikou na dovoz a odvoz zeminy alebo s priestorom na jej zloženie, nezaskočí Vás uzávierka najkratšej dopravnej cesty, stávate sa menej závislými na počasí a ďalších firmách…. Ste zabezpečený proti nezodpovedným pracovníkom či náhodnému výskytu kameňov v inak perfektnej zemine. Nikto Vám nemôže ukradnúť (alebo premiestniť) prichystané chráničky alebo piesok. Ani rúry , pretože temer bezprostredne po vykopaní zeminy môžete previesť uloženie rúr a zásyp. Rúra Vám bude slúžiť spoľahlivo po dobu najmenej sto rokov, so zbytkom rúr po montáži aj po skončení ich životnosti nie sú problémy -sú ľahko necyklovateľné a (prinajhoršom) ich môžete úplne bezpečne dať aj na skládku. Alebo si predstavte rúru, ktorá sa jednoducho zatiahne do podvrtu bez obavy z poškdenia…..

Využitie vodovody, kanalizácie, optické trasy, NN a VN trasy

 • vnútorná rúra je klasická rúra z moderného materiálu PE 100+, veľmi odolného proti mechanickému poškodeniu a rýchlemu aj pomalému šíreniu trhlín. SDR tejto rúry je 17 alebo 11 v dimenziách 25mm – 225mm.
 • vonkajšia ochranná vrstva je tvorená napeneným HDPE v hrúbke najmenej 3 mm. Má za úlohu redukovať bodové zaťaženie rúry, zväčšuje uhol pôsobnosti sily, rozširuje plochu jej pôsobenia a znižuje stupeň namáhania (vonkajšieho aj vnútorného) stien vnútornej rúry. Zároveň tiež absorbuje mechanické poškodenie, výrazne zvyšuje odolnosť vnútornej rúry proti zlyhaniu v dôsledku mechanického poškodenia.

  Spojenie týchto dvoch vrstiev zabezpečujú síce len mechanické sily, je však dostatočne pevné aby nedochádzalo k ich separácii či zhrnutiu.

Na základe mnohých žiadostí z praxe sú rúry vybavené signalizačným vodičom integrovaným v ochrannej vrstve, takže je maximálne chránený proti poškodeniu, hlavne pri bez výkopových uloženiach do zeme. Vďaka tomu je možné v jednom kroku zatiahnuť potrubie, jeho ochranu aj detekčný vodič.

Rúry sú certifikované podľa Zákona 22/1997 Sb. a príslušných vyhlášok a majú aj certifikát spoločnosti GAS  na použitie v plynárenstve.

Aké sú prínosy ROBUST PIPE?

 • trvalá ochrana vnútornej rúry proti poškodeniu pri skladovaní, transporte, uložení do zeme a používaní
 • možnosť uloženia do kamenitej zeminy s veľkosťou častíc do 63 mm
 • výhody pri nákupe, transporte a skladovaní zeminy vykopanej, ako aj zeminy na zásyp rúr
 • časová úspora, výrazná hlavne pri bez výkopovom uložení (cca 30%)
 • finančná úspora - ušetria sa náklady na odvoz výkopu a jeho skladovanie, nákup piesku a jeho dovoz. Jednoznačná úspora je tiež vo vynechaní chráničky pri bez výkopovom uložení.
 • záruka kvality spoja (zvaru aj mechanického spoja) ochranou proti znečisteniu a oxidácii povrchu rúry
 • ideálne na použitie pri bez výkopovej metóde
 • ekologická šetrnosť, jednoduchá recyklácia

Vykonané testy

Pre prax je okrem nápadu dôležité tiež overenie jeho funkcie. Preto boli rúry ROBUST PIPE podrobené náročným laboratórnym a úložným testom do zeme:

V dlhodobom záťažovom teste napríklad Technická univerzita vo Viedni (TUW) simulovala zaťaženie rúry v teréne za presne definovaných podmienok:

Rúra natlakovaná na 10bar/20°C bola uložená do kameňov a dynamicky zaťažovaná - sila F sa periodicky menila medzi hodnotou 10 a 100 kN, s frekvenciou 1Hz. Počet záťažových cyklov: 10 000. Rúrou sa pritom súčasne horizontálne pohybovalo s amplitúdou S = 15 mm, jedenkrát za 3 minúty. Výsledok - obstála bez poškodenia vnútornej rúry.

Ďalej bolo simulované chovanie rúr pri uložení v teréne s ostrými kameňmi a pri nešetrnom zaobchádzaní na stavbe, konkrétne náraz čakanom (britom aj špicou).

Skúška prieniku štandardného kužeľa (ITC Zlín)

Kužeľ simuloval ostrú časticu s vysokým bodovým zaťažením - 35 N/mm2. Pri vyhodnotení sa merala okrem iného hĺbka poškodenia steny, jednoznačne nižšia pri rúre ROBUST PIPE. Rozloženie pôsobiacej sily robustnou penovou vrstvou sa priaznivo prejavilo aj na stupni deformácie vonkajšej a hlavne vnútornej steny vnútornej rúry, čo následne znamená nižšie napätie v takto vzniknutom kritickom mieste rúry.

Skúška pádom skúšobného britu:

Funkčnosť ochrannej vrstvy ako ochrany proti nárazom bola doložená porovnaním hĺbky prieniku britu a zrazeného kužeľa do steny rúry. V oboch prípadoch je hĺbka vniknutia telesa do ROBUST PIPE pri podmienkach skúšky polovičná oproti nechránenej rúre.

Podobne bola porovnaná rázová odolnosť rúr v závislosti na deformácii vnútornej aj vonkajšej steny rúry po páde skúšobných telies (brit a zrazený kúžeľ). Pre obe telesá a pri rozdielnych energiách pádu vykazovala nižšie deformácie vždy rúra ROBUST PIPE.

Na testovanie ROBUST PIPE v reálnom teréne bola vybraná frekventovaná komunikácia v lome (Saalfelden, Rakousko). Rúry boli uložené v kamenitej zemine s kameňmi o dĺžke 6 cm, pri výške krytia medzi 35 a 80 cm. Boli zaťažené prejazdom nákladných áut s maximálnym tlakom nápravy do 60 ton. Po dobu 7 mesiacov (zimné podmienky) boli tak porovnané bežné PE rúry, rovnaké rúry obalené geotextíliou a ROBUST PIPE. Súčasne bol hodnotený aj vplyv troch druhov obsypu - triedeného štrku, recyklátu a vyťaženého štrku s veľkými kameňmi. Zatiaľ čo oboma spôsobmi chránené rúry nevykazovali žiadne poškodenie, bežné rúry boli kameňmi poškodené v značnom rozsahu.

Taktiež bola vykonaná praktická skúška zaťahovaním rúry DN 63 v obtiažnom teréne. Vrtom s priemerom rovnakým ako priemer vnútornej rúry bolo za pomoci zaťahovacej pančuchy zatiahnutých 50 m ROBUST PIPE. Hodnotiť sa teda dal povrch celých 50 metrov - ani pri tak náročnom postupe nedošlo k porušeniu vnútornej rúry. Táto skúška je zdokumentovaná video záznamom.

ROBUST PIPE boli s kladnými výsledkami testované aj na pracoviskách Gaz Natural v Španielsku, Dr. Hessel Institut v Nemecku a spoločnosti Advantica vo Veľkej Británii.

Vážení priatelia, veríme, že novým výrobkom Vám dávame možnosť zvýšenia úžitkových vlastností inžinierskych sietí za súčasných úspor. Súbeh týchto dvoch výhod nie je celkom bežný - Vy ich využijete aplikáciou ROBUST PIPE!